W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informuję, że:
    1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług Biura WP NIERUCHOMOŚCI Paweł Pawlicki
jest Biuro Obrotu Nieruchomości WP NIERUCHOMOŚCI Paweł Pawlicki z siedzibą w Smolcu, ul. Bukowa 36, 55-080 Kąty Wrocławskie, zarejestrowane w REGON pod nr 932036806.
    2. Dane kontaktowe Biura: telefon: 601-173153 oraz 601-312432
adres: ul.Samborska 28/1 54-615 Wrocław
    3. W Biurze został powołany Inspektor Ochrony Danych: Paweł Pawlicki, z którym można się skontaktować pod adresem  biuro@wpn.wroclaw.pl
    4. Podanie  danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.
    5. Biuro przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży, najmu  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto WP NIERUCHOMOŚCI  przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane będą od daty prezentacji lub pozyskania nieruchomości przez okres trwania umowy oraz czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów).
    6. Odbiorcami danych osobowych będą:
    • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Biura,
    • podmioty, którym przekazanie danych będzie związane z realizacją zwartej umowy
    7. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biura z prośbą o udzielenie informacji. 
    9. Biuro pozyskuje dane osobowe w możliwie najmniejszym zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
    10. Biuro chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez:
    • określenie sposobu nadzorowania danych zapisanych w postaci papierowej, a w tym określenie zasad zabezpieczenia i dostępu do pomieszczeń w których przechowywane są te dane,
    • określenie sposobu nadzorowania danych w postaci elektronicznej wraz z określeniem zasad dostępu do tych danych,
    • wykorzystywanie infrastruktury informatycznej gwarantującej pożądany poziom ochrony danych.
    11. Klienci biura mają  prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.